Show More
Back

​© 2020 by ITAI NADAV

"הזחל בסוף שלב התפתחותו הופך לגולם. אצל חלק מהחרקים הגולם עוטה מעטה קשיח בתוכו עובר הזחל שינוי לחרק בוגר... בפולקלור היהודי, גולם הוא גוש של חומר בדמות אדם שמקובלים ויודעי תורת הנסתר הפיחו בו רוח חיים על ידי שם קודש. האגדה מספרת כי את הגולם היו יוצרים בשעה קשה לעם ישראל..." לקטע המלא:

Go to link